การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ และการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)


วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ และการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี , นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนได้รับสิทธิ และโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy