บุคลากร

ข่าวกิจกรรม

con

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน ปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ITA Online

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 2565

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน ปี 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยการเงินและการออม “จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้”

วันที่ 18 เดือน มิถุนายน ปี 2565

กิจกรรม "ตักบาตรถนนสู้ศึก รำลึกถึงวีรชน"

วันที่ 12 เดือน มิถุนายน ปี 2565

โครงการสร้างแกนนำนักเรียนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ติดอาวุธทางความคิด พิชิตการเป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 2 เดือน มิถุนายน ปี 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด และประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ 29 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

กิจกรรมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.ประจวบฯ

วันที่ 23 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร

วันที่ 21 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 3

วันที่ 20 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 2

วันที่ 19 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทะดับท้องถิ่น โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วันที่ 12 เดือน พฤษถาคม ปี 2565

ศึกษาดูงานต้นแบบเขตสุจริต

วันที่ 23 เดือน เมษายน ปี 2565

กิจกรรม ตักบาตรถนนสู้ศึก รำลึกวีรชน

วันที่ 17 เดือน เมษายน ปี 2565

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 2565

พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก

วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2565

มการพิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

วันที่ 11 เดือน มีนาคม ปี 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 09 เดือน มีนาคม ปี 2565

เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษ

วันที่ 06 เดือน มีนาคม ปี 2565

การประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 03 เดือน มีนาคม ปี 2565

การตรวจราชการและติดตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมิณผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 02 เดือน มีนาคม ปี 2565

การประชุมจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

พิธีการทำบุญประจำปีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปี 2565

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่จะศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค. (๒)

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนบางสะพานวิทยา

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

งาน Open House 64 & ตลาดนัดอาชีพนักเรียน ครั้งที่ 3 กุยบุรีวิทยา

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ กลับคืน (สทศ.)

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

นิทรรศการเปิดบ้านปูเจ้าฟ้าห้วยยางวิทยา

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ (O-NET)

วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ลงพื้นที่และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

นักศึกษามาศึกษาดูงาน

วันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ลงพื้นที่และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

งานทับสะแกวิทยาปริทรรศ ก้าวล้ำวิชาการ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยีสร้างคนดี คนเก่งสู่สากล

วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ยินดีต้อนรับ นางสาวอภิญญา อุปวงศ์ษา รองผู้อำนวยการ สพม.ปข

วันที่ 04 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู คศ 1

วันที่ 29 เดือน มกราคม ปี 2565

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 เดือน มกราคม ปี 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2565

งานวันครู ครั้งที่ 66 ของชมรมครูอำเภอหัวหิน ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ 16 เดือน มกราคม ปี 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ปี พ.ศ.2565 ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 เดือน มกราคม ปี 2565

การประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 12 เดือน มกราคม ปี 2565
Powered by DNEPR