บุคลากร
ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม
ดร.อมรรัตน์  

โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ดร.ธีระชัย  

รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ดร.อมรรัตน์  

โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอภิญญา  

อุปวงค์ษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

moe_safety_center
moe_safety_center
moe_safety_center

moe_safety_center

  ข่าวกิจกรรม  

con

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน ปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ITA Online

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 2565

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน ปี 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยการเงินและการออม “จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้”

วันที่ 18 เดือน มิถุนายน ปี 2565
เพิ่มเติม>>>

  จดหมายข่าว  

con
ฉบับที่ 67/2565
ลงวันที่ 1 เดือน 12 ปี 2565
ฉบับที่ 66/2565
ลงวันที่ 1 เดือน 12 ปี 2565
ฉบับที่ 65/2565
ลงวันที่ 30 เดือน 11 ปี 2565
ฉบับที่ 64/2565
ลงวันที่ 30 เดือน 11 ปี 2565
เพิ่มเติม>>>


  ข่าวประชาสัมพันธ์  

con
การขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ประกาศผลการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เพิ่มเติม>>>
Powered by DNEPR