บุคลากร
ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม
ดร.อมรรัตน์  

โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ดร.ธีระชัย  

รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ดร.อมรรัตน์  

โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอภิญญา  

อุปวงค์ษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


moe_safety_center
moe_safety_center

ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมสนามสอบรอบที่ 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ประธานศูนย์สอบ สพม.ประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้ ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และศึกษานิเทศก์ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบรอบที่ 2 พร้อมให้กำลังใจหัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และผู้เข้าสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนห้วยยางวิทยา

รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ผ่านทางระบบ Video Conference

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผู้อำนวยการ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาจาก สพฐ. โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และประชุมเพื่อประสานงาน หารือข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดและร่วมชมกิจกรรม บ้านพี่ดีจัง Whakhorwitthayalai open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมกิจกรรม บ้านพี่ดีจัง Whakhorwitthayalai open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

>>> เพิ่มเติม >>>  ข่าวประชาสัมพันธ์  

con
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แผนการรับนักเรียน/สัดส่วน/วิธีการรับนักเรียน และเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
มาตรการป้องกัน ป้องปราม การฝากเด็ก การรับเงินแลกเปลี่ยนการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนทั่วไป เด็กที่มีเงื่อนไขพิเศษ และเด็กความสามารถพิเศษ
เพิ่มเติม>>>
Powered by DNEPR