บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในรูปแบบที่หลากหลายให้มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทพื้นที่ พัฒนาระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

นายธีระชัย รัตนรังษี


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์moe_safety_center

  ข่าวกิจกรรม  

พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก

วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2565

มการพิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

วันที่ 11 เดือน มีนาคม ปี 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 09 เดือน มีนาคม ปี 2565
เพิ่มเติม>>>

  จดหมายข่าว  

ฉบับที่ 45/2565
ลงวันที่ 27 เดือน 07 ปี 2565
ฉบับที่ 44/2565
ลงวันที่ 26 เดือน 07 ปี 2565
ฉบับที่ 43/2565
ลงวันที่ 12 เดือน 07 ปี 2565
ฉบับที่ 42/2565
ลงวันที่ 11 เดือน 07 ปี 2565
เพิ่มเติม>>>

  ข่าวประกวดราคา  

เพิ่มเติม>>>

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

เพิ่มเติม>>>


Powered by DNEPR