บุคลากร

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ช่องทำงถ่ายทอดสด

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR