บุคลากร

ตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR