บุคลากร

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕

รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕ และได้มีประกาศเปิดรับสมัครตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล โดยให้ผู้เสนอตัวอย่างสุจริตฯ สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต จึงขยายเวลาการการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล จากเดิมภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR