บุคลากร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียด : ด้วยสำนักงานเชขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ ตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้ ๑. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ๒ วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา ๓ วิชาเอกภาษาพม่า จำนวน ๑ อัตรา ๔ วิยาเอกช่างอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา ๕ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราคำาตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR