บุคลากร

ผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาทั่วไป บัดนี้การคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองสถานศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR