บุคลากร

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษา

รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เนื่องจาก มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอัตราว่าง ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างดังกล่าว

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR