บุคลากร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ อัตรา การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครตามเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกรายทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. รายชื่อผู้สิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรร (สอบข้อเขียน) ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตามกำหนดการ ดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR