บุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : บัดนี้ การดำเนิการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาค ก. และ ภาค ข. และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒. วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตามกำหนดการ

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR