บุคลากร

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

รายละเอียด : กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยรับตรวจ

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR