บุคลากร

ประกาศผลการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปี .ศ.๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ๑. ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ๒. ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR