บุคลากร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด : ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบ หากมีผู้ประสงค์จะขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ระบุเลขหน้าให้ชัดเจน และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาทุกหน้า และรับรองสำเนาให้ถูกต้องตามกรอบการพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน ๑ ชุด จัดส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพันกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย อนึ่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์จะยึดถือในวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา หากพ้นกำหนดนี้ถือว่า ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR