บุคลากร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์จะขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยให้ดำเนินการส่งเอกสาร ดังนี้ ๑.๑ กรณีส่งคำร้องขอย้ายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ (๑) คำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑ ชุด (มีให้นำไปรวมในเอกสารประกอบฯ ข้อ (๗) (๒) สำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)จำนวน ๑ ชุด (๓) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด (๕) เอกสารอื่นตามเหตุผลที่ขอย้าย จำนวน ๑ ชุด (๖) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด (๗) เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ระบุเลขหน้าให้ชัดเจนและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ จำนวน ๑ เล่ม ๑.๒ กรณีสงคำร้องขอย้ายไปต่างเขตในจังหวัดและต่างจังหวัด ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อม เอกสารหลักฐานประกอบการย้ายตามจำนวนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นกำหนด แล้วบวกเพิ่มอีก ๑ ชุด

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR