บุคลากร

ผลการดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียด : ผลการดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR