บุคลากร

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายละเอียด : บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ คงกะเรียน (ลำดับที่ ๑) ขอให้มาทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR