บุคลากร

ประกาศเรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด : ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้ และมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 2. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 2.2 ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวัน เวลาที่กำหนด 2.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR