บุคลากร

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา ตามรายการ ดังนี้ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๙๘๔ ชุด

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR