บุคลากร

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์บางประการที่ไม่ครอบคลุม ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ และ เก้าอี้เรียน มอก.๑๔๙๕ - ๒๕๔๑ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR