บุคลากร

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๕

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR