บุคลากร

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูและบ้านพักนักการภารโรงของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

รายละเอียด : ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดบ้านพักครูและบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 17 หลัง ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยกำหนดดูสถานที่ และสภาพสิ่งก่อสร้างที่จะทำการรื้อถอน ได้ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา หมู่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 080-6843704 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 10 เมษายน 2566 กำหนดให้ผู้เข้าสู่ราคาลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR