คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการ

นางสาวมัทนีย์ ศรีนาค
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายชโนทัย เจริญเนือง
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวรรณรี ปานศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสงค์ กลิ่นบรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอารยา ช่ออังชัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.ประจวบฯ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy