คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์
ประธานอนุกรรมการ

นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์
ผู้แทน กศจ.
อนุกรรมการ
นายวิทยา เขียวรอด
นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการ
นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
ผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการ

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
อนุกรรมการ
นายสามารถ รุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ

นางสาวสิรีกร ทับทิมทอง
ครู
อนุกรรมการ
นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการ
นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
อนุกรรมการ

นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายธีระชัย รัตนรังษี
รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางบุญเรียม แก้วดี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy