นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้187
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว477
mod_vvisit_counterเดือนนี้1828
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3590
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7314044

We have 3
Your IP 54.161.98.96
,
Today: Jan 25, 2022

กลุ่มอำนวยการ

นายบุญชัย อังสวัสดิ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนประจวบวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์

con tel -

นำยสุชำติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหัวหิน ปฏิบัติหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์

con tel -

นำงสำวมัฑนีย์ ศรีนำค

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยเกษมวิทยำ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ำกลุ่มงำน

con tel -

นำยวสันต์ บันลือทรัพย

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงสะพำนน้อยวิทยำคม ปฏิบัติหน้าที่
รองหัวหน้ำกลุ่มงำน

con tel -

นำงสำววรำพร กำบัง

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนชัยเกษมวิทยำ

con tel -
emailButton-

นำงสำวกนกพร รุจิรำชยำกร

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบำงสะพำนน้อยวิทยำคม

con tel -

นำยนิรันดร์ วินิจ

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนประจวบวิทยำลัย

con tel -

นำงสำวกนกภรณ์ คำดี

เจ้ำหน้ำที่พิเศษโรงเรียนประจวบวิทยำลัย

con tel -

 

กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(๔) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(๕) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(๖) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๗) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใด โดยเฉพำะ
(๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมำย

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

ภารกิจงานรายบุคคล

ระยะเวลาการให้บริการ

One Stop Service ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบบันทึกขอกู้เงิน

ดาวน์โหลด แบบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง