นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้185
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว477
mod_vvisit_counterเดือนนี้1826
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3590
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7314042

We have 2
Your IP 54.161.98.96
,
Today: Jan 25, 2022

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นายบุญชัย อังสวัสดิ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนประจวบวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์


นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน ปฏิบัติหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

con tel-

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงาน

con tel -

นางสาววราภรณ์ เริกวารินทร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานการเงิน

con tel

นายนิพนธ์ บุตรหงส์

ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

con tel

นางสาวมลิตา อัจกลับ

ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

con tel -

นางวิลาวัลย์ สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

con tel-

นายเดชา ศิริพิบูลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานพัสดุ

con tel-

นางสาวสุรางค์รัตน์ มาลี

ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

con tel-

นายสุรชิต จันทร์ดี

ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

con tel-

 


นางสาวอรอนงค์ อาจอ่อนศรี

ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

con tel-

นางพรเพ็ญ ทองบุญส่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

con tel

 

กลุ่มบริหารงำนการเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(๒) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(๓) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(๔) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(๕) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร

 

bannerdownload