นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1358
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1022
mod_vvisit_counterเดือนนี้3779
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2851
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7307304

We have 4
Your IP 54.234.191.202
,
Today: Nov 27, 2021

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10 ประกอบด้วย

***************************************************************************

.......ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ

.......(1) ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

.......(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

.......(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

.......(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.......(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน <<คลิกที่นี่>>

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน <<คลิกที่นี่>>

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ <<คลิกที่นี่>>

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล <<คลิกที่นี่>>

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส <<คลิกที่นี่>>


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ

.......(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

.......(2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต <<คลิกที่นี่>>

.......ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต <<คลิกที่นี่>>

************************************************************************************************************************
>> หน้าหลักเขตสุจริต
>> รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

****************************************************************************************************************************************************