นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้114
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1367
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1022
mod_vvisit_counterเดือนนี้3788
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2851
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7307313

We have 7
Your IP 54.234.191.202
,
Today: Nov 27, 2021

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ o1 ข้อมูล โครงสร้าง <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
.......o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

ข้อ o2 ข้อมูล ข้อมูลผู้บริหาร <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
.......o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)

ข้อ o3 ข้อมูล อำนาจหน้าที่ <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ o4 ข้อมูล แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
.......o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o5 ข้อมูล ข้อมูลการติดต่อ <<คลิกที่นี่>>
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
.......o ที่อยู่หน่วยงาน
.......o หมายเลขโทรศัพท์
.......o หมายเลขโทรสาร
.......o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
.......o แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อ o6 ข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.......o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
..............- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  <<คลิกที่นี่>>
..............- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  <<คลิกที่นี่>>
..............- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  <<คลิกที่นี่>>
..............- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  <<คลิกที่นี่>>
..............- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม  <<คลิกที่นี่>>

การประชาสัมพันธ์

ข้อ o7 ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
.......o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ o8 ข้อมูล Q&A <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

ข้อ o9 ข้อมูล Social Network <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

************************************************************************************************************************
>> หน้าหลักเขตสุจริต
>> รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

****************************************************************************************************************************************************