นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1374
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1022
mod_vvisit_counterเดือนนี้3795
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2851
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7307320

We have 4
Your IP 54.234.191.202
,
Today: Nov 27, 2021

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ o10 ข้อมูล แผนดำเนินงานประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
.......o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o11 ข้อมูล รายงานการกำกับ ติดตาม การด าเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
.......o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
.......o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o12 ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
.......o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
.......o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงาน

ข้อ o13 ข้อมูล คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนด วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

การให้บริการ

ข้อ o14 ข้อมูล คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

ข้อ o15 ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
.......o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o16 ข้อมูล รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
.......o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ o17 ข้อมูล E–Service  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
.......o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

......หมายเหตุ : บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Smart OBEC, My office, AMSS++ หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

************************************************************************************************************************
>> หน้าหลักเขตสุจริต
>> รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

****************************************************************************************************************************************************