นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้102
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1355
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1022
mod_vvisit_counterเดือนนี้3776
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2851
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7307301

We have 6
Your IP 54.234.191.202
,
Today: Nov 27, 2021

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ o18 ข้อมูล แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
.......o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o19 ข้อมูล รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
.......o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ
.......o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o20 ข้อมูล รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
.......o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
.......o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ o21 ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
.......o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o22 ข้อมูล ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
.......o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o23 ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)
.......o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
.......o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
.......o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o24 ข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
.......o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
.......o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

************************************************************************************************************************
>> หน้าหลักเขตสุจริต
>> รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

****************************************************************************************************************************************************