นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1362
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1022
mod_vvisit_counterเดือนนี้3783
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2851
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7307308

We have 6
Your IP 54.234.191.202
,
Today: Nov 27, 2021

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ o25 ข้อมูล นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  <<คลิกที่นี่>>
.......o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.......o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
.......o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

ข้อ o26 ข้อมูล การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  <<คลิกที่นี่>>
.......o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน
.......o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25

ข้อ o27 ข้อมูล หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล  <<คลิกที่นี่>>
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
.......o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
.......o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
.......o การพัฒนาบุคลากร
.......o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
.......o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อ o28 ข้อมูล รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

************************************************************************************************************************
>> หน้าหลักเขตสุจริต
>> รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

****************************************************************************************************************************************************