นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้187
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว477
mod_vvisit_counterเดือนนี้1828
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3590
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7314044

We have 3
Your IP 54.161.98.96
,
Today: Jan 25, 2022

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ o34 ข้อมูล เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
.......o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
.......o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

ข้อ o35 ข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
.......o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น ถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
.......o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ o36 ข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
.......o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o37 ข้อมูล การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
.......o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
.......o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ o38 ข้อมูล การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
.......o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ o39 ข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
.......o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
.......o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o40 ข้อมูล รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ตามข้อ o39
.......o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน
.......o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ o41 ข้อมูล รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี  <<คลิกที่นี่>>
.......o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
.......o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
.......o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

************************************************************************************************************************
>> หน้าหลักเขตสุจริต
>> รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
>> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

****************************************************************************************************************************************************