กลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
ภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน
โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มนโยบายและแผน
กระบวนการขั้นตอนปัฏิบัติงาน

เบอร์โทร 032-400-683

pp2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)(ว่าง)

 

pp2

นางรัชจิกร  จิตวัฒนานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

con tel 032-400-683

pp2

นางสุรัญชนา  เก่งการค้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

con tel 032-400-683

pp2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ(ว่าง)

 

pp2

นางวรรณา จิตกระแส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 032-400-683

a10

นางรัตติกาล  สนสนิท

เจ้าพนักงานธุรการ (อัตราจ้าง)

con tel 032-400-683

bannerdownload