หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ผังระบบงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ผังกระบวนงานหน่วยตรวจสอบภายใน

 

q

นางศตพร  แจ้งเรือง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

con tel

 

 

นายศรายุทธ เพชรเกตุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

con tel