กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

ภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีบทบาท ภารกิจ กระบวนงาน ดังต่อไปนี้
     งานบริหารการเงิน
         1.การเบิกเงิน
         2. การจ่ายเงิน
         3. การยืมเงิน
         4. การรับเงิน
         5. การเก็บรักษาเงิน
         6. การนำเงินส่งคลัง
         7.การกันเงิน

     งานบริหารงานบัญชี
        1.สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
        2. สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
        3. สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
        4. สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
        5. ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี
        6. การรับและการนำส่งเงิน
        7. การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
        8. การบันทึกทะเบียนคุม/บัญชีย่อยเพิ่มเติม
        9. รายงานการเงิน
       10. การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
       11. การตรวจสอบและรายงานการเงิน
       12 การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีสิ้นปี
       13. การจัดทำบัญชีเงินประจ างวด
       14.การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

    งานบริหารงานพัสดุ
       1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง
       2. การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
       3. การควบคุมพัสดุ (การเบิก-จ่ายพัสดุ)
       4. การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
       5. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
       6. การจัดทำเอง

    งานบริหารงานสินทรัพย์
       1. การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
       2. การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุ ของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น)
       3.การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
       4.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

การให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชีงานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

บุคลากรของหน่วยงาน


นางสิรินดา ขำพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวกนกวรรณ สุดสอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวสุพรรษา วิชิ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวเมวี จันทร์สงค์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวสุปราณี ปาลาด
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวรุ่งนภา สุกแดง
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy