กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ วัน/เดือน/ปี เรื่อง
1 29 มิ.ย. 2566 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
5 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
6 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
7 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
9 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
10 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
11 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
13 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
14 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
15 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
16 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
17 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
18 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
19 29 มิ.ย. 2566 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy