คลังสื่อความรู้ออนไลน์


ข้อมูล DMC
การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สื่อความรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ"จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้"
การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ Coding และนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content center
การพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy