กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

บุคลากรของหน่วยงาน


นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

นางวรรณา พวงนิล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน

นายสุชาติ เขียวสอาด
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวเกรียวพัณณ์ เอี่ยมสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวโชติรส จันทมาศ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy