ITA Online


ตัวชี้วัด รายละเอียด Link
O1 โครงสร้างหน่วยงาน Click
O2 ข้อมูลผู้บริหาร Click
O3 อำนาจหน้าที่ Click
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน Click
O5 ข้อมูลการติดต่อ Click
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง Click
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Click
O8 Q&A Click
O9 Social Network Click
O10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) Click
O11 แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี Click
O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Click
O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี Click
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน Click
O15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ Click
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Click
O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ Click
O18 E–Service Click
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ Click
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ Click
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน Click
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี Click
O23 นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล Click
O24 การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล Click
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล Click
O26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี Click
O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ Click
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ Click
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ Click
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม Click
O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Click
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Click
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy Click
O34 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี Click
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ Click
O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต Click
O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Click
O38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี Click
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ Click
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม Click
O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ Click
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน Click
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน Click

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy