กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

บุคลากรของหน่วยงาน


นางเกตุแก้ว อัตตะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวกัลยา ใจอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy