กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

บุคลากรของหน่วยงาน


นางพิมพา จันทร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

นายพิทักษ์ ทองลาว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวนันทนา เทียนโชติ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวจิตราพร ทิมแท้
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy