บุคลากร


นางวัลญา กลิ่นนิรัญ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางชวนฝัน ภูเตศวร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ นันทกิจโกศล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนิรันดร์ วินิจ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรพิมล ปานแดง

พนักงานพิมพ์ดีด

นางพรฤดี อยู่เจริญ

ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

นายสมบัติ งานกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นางสิรินดา ขำพิทักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวกนกวรรณ สุดสอาด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา วิชิ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเมวี จันทร์สงค์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุปราณี ปาลาด

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

นางสาวรุ่งนภา สุกแดง

พนักงานพิมพ์ดีด

นางบุญเรียม แก้วดี

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริพร สงชิต

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวอรอนงค์ รักบำรุง

นักทรัพยากรบุคคล

นางชุติมา นาขวัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววริชฐา วัชรวงษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวอมรรัตน์ นิลศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวรรณา พวงนิล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ เขียวสอาด

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกรียวพัณณ์ เอี่ยมสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวโชติรส จันทมาศ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเกตุแก้ว อัตตะ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวกัลยา ใจอ่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชัยรัตน์ รัตนราช

นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวศศิธร วิเศษ

นิติกร

นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และหัวหน้ากลุ่มงานบริการจัดการศึกษาทางไกล

นายสิทธิชัย พรามณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายบุญพิเศกฐ วัชรานนท์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางพิมพา จันทร

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายพิทักษ์ ทองลาว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนันทนา เทียนโชติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางสาวจิตราพร ทิมแท้

ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy