บุคลากร


นางวัลญา กลิ่นนิรัญ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายนิรันดร์ วินิจ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรพิมล ปานแดง

พนักงานพิมพ์ดีด

นางพรฤดี อยู่เจริญ

ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

นางพรรณทิพา ชูชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุพรรษา วิชิ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเมวี จันทร์สงค์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุปราณี ปาลาด

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

นางบุญเรียม แก้วดี

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริพร สงชิต

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณดลพัฒน์ วิระมุข

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาววริชฐา วัชรวงษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวรรณา พวงนิล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ เขียวสอาด

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวโชติรส จันทมาศ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเกตุแก้ว อัตตะ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววาริธร เพ็ชรไทย

ตำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกัลยา ใจอ่อน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และหัวหน้ากลุ่มงานบริการจัดการศึกษาทางไกล

นายสิทธิชัย พรามณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ

ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายบุญพิเศกฐ วัชรานนท์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางพิมพา จันทร

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนันทนา เทียนโชติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางสาวจิตราพร ทิมแท้

ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัณธิมา มะกาว

พนักงานพิมพ์ดีด

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy