คู่มือการปฏิบัติงาน


กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางวัลญา กลิ่นนิรัญ
 • คู่มือการปฏิบัติงานนายนิรันดร์ วินิจ
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวพรพิมล ปานแดง
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางพรฤดี อยู่เจริญ
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสิรินดา ขำพิทักษ์
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวกนกวรรณ สุดสอาด
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวสุพรรษา วิชิ
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวเมวี จันทร์สงค์
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวสุปราณี ปาลาด
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางบุญเรียม แก้วดี
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวศิริพร สงชิต
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาววริชฐา วัชรวงษ์
 • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางวรรณา พวงนิล
 • คู่มือการปฏิบัติงานนายสุชาติ เขียวสอาด
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวโชติรส จันทมาศ
 • กลุ่มนโยบายและแผน

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางเกตุแก้ว อัตตะ
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวกัลยา ใจอ่อน
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนายชัยรัตน์ รัตนราช
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวศศิธร วิเศษ
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง
 • คู่มือการปฏิบัติงานนายสิทธิชัย พรามณี
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนายบุญพิเศกฐ วัชรานนท์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางพิมพา จันทร
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนันทนา เทียนโชติ
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวจิตราพร ทิมแท้
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง
 • คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวกัณธิมา มะกาว
 • ข้อมูลติดต่อ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
  ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
  โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
  E-Mail : saraban04315@obec.go.th

  วัน-เวลาทำการ

  วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
  เวลา : 08.30 – 16.30 น.

  ตำแหน่งที่ตั้ง

  © Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

  Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy