ประชุมคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖


วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมเทพรักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัยอำเภอเมืองๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy