เปิดงานนิทรรศการวิชาการทับสะแกวิทยาปริทรรศน์ ค่าย ท.ว.วิชาการ เล่าขานนวัตวิถี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการทับสะแกวิทยาปริทรรศน์ "ค่าย ท.ว.วิชาการ เล่าขานนวัตวิถี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นางชลิกา หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา กล่าวรายงาน  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอทับสะแก และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เข้าร่วมตามความถนัด เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ทักษะ และเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy