กิจกรรม ฝึกอบรมโครงการหลักสูตร โครงการ smart hero รุ่นที่ ๒/๖๗


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนยางชุมวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการหลักสูตร"โครงการ SMART HERO "รุ่นที่ ๒ /๖๗ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กร.๕ (จุดชมช้าง ห้วยลึก) บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ แนะนำช่วยเหลือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระเบียบวินัย อุดมการณ์ มีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม และการประกอบอาชีพรวมถึงการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาใช้

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy