การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางนวัตวิถี


วันที่13 มีนาคม 2567 โรงเรียนทับสะแกวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางนวัตวิถี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร พร้อมด้วย นายสุชาติ เขียวสอาด และนางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง คณะศึกษานิเทศก์ ในการเป็นวิทยากร 
โรงเรียนทับสะแกวิทยา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy