พิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ใส่ใจเยาวชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา


วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอาทิตย์  ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางพิมพา จันทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ใส่ใจเยาวชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา โดยมีนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีความคิดพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมวิทยากร และนักเรียน ประมาณ ๑๔๐ คน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy
ลงชื่อเข้าใช้งาน massenger เพื่อสนทนากับเรา