ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


การอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบสารสนเทศ

เกียรติบัตรผลงานการจัดการเรียนการรู้หรือการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เกียรติบัตรการประกวดผลงานคลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดขึ้นสูง สู่นวัตกรรมชุมชน ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

เกียรติบัตรครู กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจรีต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

เกียรติบัตรผลการดำเนินงานส่งเสริมและคัดเลือก คุรุชน คนคุณธรรม และ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน และพัสดุ

เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy