close

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ.2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม"
บริการออนไลน์

ขอ กพ.7 ออนไลน์
คลิก
ระบบ My office
คลิก
Smart OBEC สพฐ.
คลิก
ระบบ E-Budget
คลิก
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
คลิก
PMQA 4.0
คลิก
KRS : รายงานผลการประเมินฯ
คลิก
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คลิก
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย
คลิก
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
คลิก
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิก
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิก
ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คลิก
คลีนิกแก้ไขปัญหาหนี้สิน
คลิก

คลังสื่อความรู้ออนไลน์

การพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย
คลิก
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content center
คลิก
การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ Coding และนิเทศ ติดตาม
คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ"จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้"
คลิก
สื่อความรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิก
การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิก
ข้อมูล DMC
คลิก
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ลงพื้นที่สร้างขวัญ กำลังใจ และมอบเงินช่วยนักเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยา
การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติประจำปี 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
ัปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การประชุมชื้แจงแนวทางการเข้าใช้งานระบบ PISA เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2025
กิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาให้กับสภานักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนในสังกัด
การตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าโครงการ สุขาดี มีความสุข
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ข้าพบนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมารับตำแหน่ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เข้ารับการประเมินการนำเสนอผล การดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบลงพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางนวัตวิถี
หน่วยมิตรประชา กองบิน 5 บริการประชาชน โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กิจกรรม ฝึกอบรมโครงการหลักสูตร โครงการ smart hero รุ่นที่ ๒/๖๗
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม-คลิปวีดีโอสั้นหัวข้อความปลอดภัยในสถานศึกษา (safety school)

ผอ.สพม.ปข
รองฯธีระชัย
รองอภิญญา

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy