close

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ.2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม"
บริการออนไลน์

ขอ กพ.7 ออนไลน์
คลิก
ระบบ My office
คลิก
Smart OBEC สพฐ.
คลิก
ระบบ E-Budget
คลิก
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
คลิก
PMQA 4.0
คลิก
KRS : รายงานผลการประเมินฯ
คลิก
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คลิก
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย
คลิก
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
คลิก
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิก
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิก

คลังสื่อความรู้ออนไลน์

การพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย
คลิก
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content center
คลิก
การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ Coding และนิเทศ ติดตาม
คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ"จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้"
คลิก
สื่อความรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิก
การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิก
ข้อมูล DMC
คลิก
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรวมพลังแสดงความองรักภักดี กรมสมเด็จพระเทพฯ
ประชุมเพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบประจำศูนย์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. OBEC ONE TEAM
การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต
ประชุมคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจงขอบข่ายงาน และประสานงานการดำเนินงาน
ร่วมกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวพรุแม่รำพึง
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงานและคัดแยกขยะ
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน มกราคม
ปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เปิดงานนิทรรศการวิชาการทับสะแกวิทยาปริทรรศน์ ค่าย ท.ว.วิชาการ เล่าขานนวัตวิถี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กิจกรรม ฝึกอบรมโครงการหลักสูตร โครงการ smart hero รุ่นที่ ๒/๖๗
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชภูมารี โรงเรียนยางชุมวิทยา
อบรมภาวะซึมเศร้าและการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลตำบลบ้านกรูด
IS PW Open house 2024 บูรณาการพซุปัญญา & Artopia
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านภัยโควิด-19
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม-คลิปวีดีโอสั้นหัวข้อความปลอดภัยในสถานศึกษา (safety school)

ผอ.สพม.ปข
รองฯธีระชัย
รองอภิญญา

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน(ฉบับแก้ไข)

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy