close

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ.2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม"
บริการออนไลน์

ขอ กพ.7 ออนไลน์
คลิก
ระบบ My office
คลิก
Smart OBEC สพฐ.
คลิก
ระบบ E-Budget
คลิก
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
คลิก
PMQA 4.0
คลิก
KRS : รายงานผลการประเมินฯ
คลิก
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คลิก
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย
คลิก
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
คลิก
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิก
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิก
ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คลิก

คลังสื่อความรู้ออนไลน์

การพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย
คลิก
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content center
คลิก
การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ Coding และนิเทศ ติดตาม
คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ"จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้"
คลิก
สื่อความรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิก
การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิก
ข้อมูล DMC
คลิก
การประเมินคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๗
ประชุมสร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
เข้าร่วม งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาการจัดสรรที่เรียน กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เปิดโครงการพัฒนาระบบและอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการ
ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่  และคณะเดินทางมาส่ง นายพิทักษ์ ทองลาว ย้ายมาปฏิบัติราชการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑)
ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ข้าพบนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมารับตำแหน่ง
เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับมอบตัว และรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เข้าร่วมตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางนวัตวิถี
หน่วยมิตรประชา กองบิน 5 บริการประชาชน โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กิจกรรม ฝึกอบรมโครงการหลักสูตร โครงการ smart hero รุ่นที่ ๒/๖๗
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชภูมารี โรงเรียนยางชุมวิทยา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม-คลิปวีดีโอสั้นหัวข้อความปลอดภัยในสถานศึกษา (safety school)

ผอ.สพม.ปข
รองฯธีระชัย
รองอภิญญา

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy